Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Statut Osnovne škole "Majšanski put" Subotica

Na osnovu  člana 47. i člana 57. stav 1. tačka 1)  Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik” br.72/2009 – u daljem tekstu: Zakon),  školski odbor Osnovne škole  “Majšanski put”   iz  Subotice,  na sednici koja je održana dana  01.03.2010.godine, doneo je 

 

STATUT

OSNOVNE ŠKOLE “MAJŠANSKI PUT”

I  OSNOVNE ODREDBE

Predmet  statuta

Član 1

Ovim statutom uređuje se pravni položaj, delatnost, unutrašnja organizacija i način rada, upravljanje, rukovođenje  u  Osnovnoj školi "Majšanski put" (u daljem tekstu: Škola), rad stručnih organa, ostvarivanje prava učenika i zaposlenih i njihove zaštite i bezbednosti, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje obrazovanja i vaspitanja i rad Škole.

Osnovna delatnost Škole obuhvata celokupni obrazovno-vaspitni rad; upravljanje i rukovođenje  i nadležnost  Školskog odbora i direktora Škole; rad savetodavnih organa (Savet roditelja)i stručnih organa (stručna veća,stručni aktivi i timovi); prava, obaveze i odgovornosti učenika; prava, obaveze i odgovornosti nastavnika, stručnih saradnika i drugih zaposlenih; nadzor nad radom Škole; obezbeđivanje sredstava; donošenje statuta i drugih opštih akata Škole i druga pitanja u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Član 2

Zaposleni u Školi ostvaruju svoja prava i vrše svoje obaveze u skladu sa Ustavom Republike Srbije, važećim zakonima i podzakonskim aktima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kolektivnim ugovorima, ovim statutom i drugim opštim aktima Škole.

Podaci o Školi

Član 3

Škola je pravno lice sa statusom ustanove, koja obavlja delatnost osnovnog  obrazovanja  i vaspitanja  i posluje  pod nazivom  OSNOVNA ŠKOLA “MAJŠANSKI PUT”, sa sedištem u Subotici, ulica Majšanski put broj 87.

Izdvojeno odeljenje Škola nema.

Član 4

Škola je upisana u Sudski registar koji se vodi kod  Trgovinskog suda u Subotici, pod  brojem registarskog uloška: 5-110 od 18.03.2003.godine kao i  u registar kod Ministarstva prosvete.

Skupština Opštine Subotica, Sekretarijat za društvene delatnosti je dana  03.05.1979.godine, pod  brojem: 02-61-27/1  doneo  Rešenje o utvrđivanju uslova za obavljanje vaspitno-obrazovne delatnosti osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

 

Tekst Statuta možete preuzeti ovde.

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja

The website encountered an unexpected error. Please try again later.