Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Препоручене мере превенције COVID-19 у школама и установама ученичког и студентског стандарда

Опште мере превенције заразних болести укључујући и COVID-19 се обавезно
примењују без обзира на епидемиолошку ситуацију:
1. Примена санитарно-хигијенских мера у школској средини и установама ученичког
и студентског стандарда (даље у тексту)
2. Респираторна хигијена (даље у тексту)

Посебне мере спречавања и сузбијања COVID-19:
1. Вакцинација као специфична мера превенције COVID-19 се препоручује свим особама
старијим од 12 година у складу са Стручно-методолошким упутством за ванредну
препоручену имунизацију против covid-19 у Републици Србији
(https://www.batut.org.rs/download/smuZaVanrednuPreporucenuImunizacijuProtivCOVID1
9.pdf).
2. Лица оболела од заразне болести COVID-19 изолују се и лече у објектима који су
посебно одређени и припремљени за изолацију и лечење оболелих. Изузетно лица код
којих је тестирањем утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, а код којих није утврђено
присуство ниједног симптома или знака заразне болести COVID-19, односно код којих
тежина болести не захтева лечење у болничким условима, изолују се и лече у кућним
условима у трајању од седам дана, а изолација се прекида без тестирања. Оболела лица
са примарном или секундарном имунодефицијенцијом се изолују у трајању од 14 дана,
а стање имунодефицијенције утврђује лекар примарне здравствене заштите.
3. У случају појаве потврђених случајева COVID-19 у школама, ученичким и студентским
домовима, управа установе је у обавези да обавести епидемиолога територијално
надлежног института/завода за јавно здравље или друге надлежне установе (Завод за
здравствену заштиту студената) који прописује мере сузбијања инфекције.

 

С обзиром на то да је пандемија и даље у току, као и да постоје фактори ризика који
могу довести до погоршања епидемиолошке ситуације, препоруке ће се стално
преиспитивати и по потреби мењати у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.

ПРИМЕНА САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИХ МЕРА У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ И
УСТАНОВАМА УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА
Адекватни санитарно-хигијенски услови у школама и установама ученичког и
студентског стандарда су неопходни за добро здравље, добро учење и одржавање
активности ученика, наставног и ненаставног особља и превенцију и контролу заразних
болести укључујући и COVID-19.
Санитарно-хигијенски услови подразумевају приступ и доступност:
 води за пиће у довољним количинама за све и увек када постоји потреба;
 довољном броју чистих и функционалних тоалета одвојених по полу и снабдевених
 потрошним материјалом за све и увек када постоји потреба;
 довољном броју функционалних уређаја за прање руку снабдевених водом и сапуном
за све и увек када постоји потреба.
У школској средини и другим установама потребно је редовно спроводити следеће
санитарно-хигијенске мере:

1. Редовно прање руку
Едуковати ученике, наставно и ненаставно особље о значају редовног прања руку и
о томе како се правилно одржава хигијена руку у циљу спречавање ширења инфекције,
демонстрацијом и постављањем постера, као подсетника о правилном прању руку, на свим
местима где се руке перу. Едуковати их да не додирују очи, нос и уста неопраним рукама.
Час одељенског старешине искористити за едукацију ученика.
Како? Водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом
дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази
70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно
запрљане. После три до четири извршених дезинфекција руку, обавезно опрати руке водом
и сапуном.
Када? Обавезно при уласку у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања

 

хране, након обављања респираторне хигијене (истресања носа, кашљања у марамицу итд),
после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења
животиња, када су руке видно запрљане, након повратка из школе и увек када постоји
потреба.
Где? На свим улазима у школу, на излазу из сале за физичко, на улазу у
ученички/студентски ресторан или у ученички/студентски дом поставити дезинфекциона
средства на бази 70% алкохола (користити их уз обавезни надзор наставника/дежурног
наставника). На свим уређајима за прање руку поставити течни сапун (нпр. тоалети,
учионице). Функционални уређаји за прање руку су једино они уређаји са исправним
славинама и чесмама, водом и сапуном.

2. Редовно чишћење школске средине, ученичких и студентских домова
Едуковати представнике локалних самоуправа, директоре школа и других установа,
наставно и ненаставно особље о значају редовног чишћења и дезинфекције за спречавање
ширења инфекције (ради обезбеђења довољних количина средстава за чишћење и
дезинфекцију и како би се успоставиле процедуре за редовно чишћење и дезинфекцију).
Како? Механичко чишћење водом и сапуном или детерџентом, трљањем и
стругањем, почев од чистијих ка прљавијим површинама, крећући од оних постављених
више ка нижим, завршно са подом. Редовно чишћење се врши коришћењем чистих крпа
(различите за различите површине и просторије, нпр. посебна за WC шољу, лавабо, подове,
клупе...) и свежих раствора средстава којима се чисти. Употреба средстава на бази хлора се
не препоручује. Поступак дезинфекције одређеног простора или установе подразумева низ
процедура у којима се употребљавају различите методе и дезинфекциона средства.
Дезинфекцију обављају овлашћене установе и стручна и обучена лица онда када за то
постоји оправдана потреба.
Дезинфекција коју може да обави особље установе се односи само на дезинфекцију
заједничких предмета и површина који се често додирују (школске клупе, столови у
трпезарији, спортска опрема, кваке, ручке на прозорима, школски прибор – шестар, лењир),
и то искључиво средствима на бази 70% алкохола и након механичког чишћења видљиво
запрљаних површина. Неконтролисана и некритичка употреба дезифицијенаса може
довести до низа негативних ефеката по здравље ученика, наставног и ненаставног особља

 

као што су: иритација коже и појава алергија, екцема и других промена на кожи, иритација
слузокоже респираторних путева (носа, ждрела, плућа) и погоршање или појава астме,
опструктивне болести плућа и др. Распрскавање дезифицијенса се не препоручује, већ
умакање и натапање тканине. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о
правилној примени према упутству произвођача (намена, концентрација, начин употребе и
неопходно контактно време). Препоручује се прављење плана чишћења (ко чисти, када, на
ком спрату, итд).
Када? Обавити чишћење пре почетка рада и свакодневно, минимум два пута дневно.
Дезинфекцију заједничких предмета који се често додирују вршити неколико пута дневно.
Шта? Простор и површине (подови, зидови, врата и друге површине које користи
већи број особа: школске клупе и столови, столице, кваке, прекидаче за светло, ручке
ормарића, славине, WC шоље, водокотлићи, лавабои), прибор (школски шестар, лењир) и
опрема у тоалетима, учионицама, зборницама, сали за физичко васпитање (спортски
реквизити), у кухињама и трпезаријама.

3. Редовна набавка основног потрошног материјала
Обезбедити довољне количине средстава за чишћење и дезинфекцију и успоставити
процедуре за редовну набавку средстава за чишћење и дезинфекцију.
Како? Заједничким радом установе и заједнице (надлежне локалне самоуправе и
родитеља) за добијање подршке за обезбеђивање основног потрошног материјала (кроз, на
пример, оснивање родитељског одбора за санитарно-хигијенске услове). За дугорочно
обезбеђивање средстава за адекватно одржавање санитарно-хигијенских услова,
размотрити навођење трошкова под посебном буџетском линијом у буџету установе.
Када? Обезбедити дневну снабдевеност основним потрошним материјалом према
обиму потрошње.
Шта? Основно: сапун, тоалет папир, убруси за једнократно коришћење, кесе за
канте за смеће, средства за чишћење, дезифицијенси на бази 70% алкохола и производи за
чишћење (крпе, џогери).

 

4. Редовна провера функционалности уређаја за снабдевање пијаћом водом,
санитацијом и хигијеном
Како? Препоручује се састављање плана редовне провере функционалности са јасно
одређеним активностима, специфичним улогама, задацима, распоредом и буџетом за
дневно одржавање, чишћење и поправке, као и редовно праћење спровођења плана.
Када? Најмање једном дневно извршити проверу уређаја за водоснабдевање,
санитацију и хигијену. Више пута у току дана, у зависности од броја особа присутних у
школи, проверити снабдевеност потрошним материјалом и допунити га по потреби.
Шта? Уређаји и инсталације за водоснабдевање, санитацију и хигијену (славине,
лавабои, WC шоље, водокотлићи). Проверити њихову исправност и функционалност (нпр.
присуство воде и сапуна и/или дезифицијенса на бази алкохола на сваком месту за прање
или дезинфекцију руку, исправност водокотлића и WC шоља). Не заборавите на адекватну
припрему водоводних инсталација након дужег некоришћења (распусти, празници,
викенди) како би одржали исправност испоручене воде преко система јавног
водоснабдевања, односно индивидуалног извора.
Како?
1. Спровести испирање водоводне мреже у објекту на следећи начин: отворити све славине
и тушеве и пустити да вода истиче све дoк сe нe испусти цeлa зaпрeминa вoдe у цевима,
односно док вoдa нe пoприми свoje уoбичajeнe кaрaктeристикe (изгуби евентуално
присутну боју и мутноћу и устали јој се температура).
2. Спровести термичку дезинфекцију унутрашње мреже на следећи начин: загрејати воду у
бојлерима на температуру од 70 до 80 °С и након четири сата испуштати воду преко славина
и тушева у минималом трајању од пет минута.
3. У системима са топлом водом температура воде мора бити већа од 50 °С.
4. У систему за хладну воду температура воде мора бити испод 20 °С.
5. Неопходно је редовно контролисање и одржавање славина и тушева: скидање и чишћење
свих додатака (мрежица, розета и сл), као и редовна замена дотрајалих елемената.
6. Потребно је једном годишње очистити и дезинфиковати грејаче на бојлерима, по потреби
и чешће.


5. Редовно проветравање свих просторија
Едуковати ученике, наставно и ненаставно особље о значају редовног проветравања
просторија у циљу спречавање ширења инфекције. Час одељенског старешине искористити
за едукацију ученика.
Како? Искључиво природним путем (отварањем прозора), без употребе вештачке
вентилације и климатизације централизованог затвореног типа.
Када и колико? Обавезно за време сваког школског одмора и између смена.
Уколико временски услови дозвољавају, препоручује се држање отворених прозора и током
трајања наставе.

6. Редовно уклањање отпада
Како? Отпад одлагати у кесе у канте за смеће, по могућству са поклопцем и са
педалом за ножно отварање како би се избегло додиривање површине канте. Употребљене
маске за једнократну употребу (не односи се на платнене маске) одложити у кесу, кесу
завезати и бацити у канту за смеће. Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље
третирати у складу са процедуром за управљање комуналним отпадом, уз прописане мере
заштите.
Када? Свакога дана и по потреби више пута дневно проверавати да ли су канте пуне
и безбедно их празнити. Отпад одлагати у складу са процедуром за управљање отпадом, уз
прописане мере заштите.
Шта? Сав комунални отпад који настаје у току дана током активности и боравка у
школи, односно другој установи.
РЕСПИРАТОРНА ХИГИЈЕНА
Да би се спречило преношење свих респираторних инфекција, укључујући COVID-19,
следеће мере контроле инфекције се препоручују свим особама са знацима и симптомима
респираторне инфекције за задржавање респираторног секрета:
 Покрити уста и нос марамицом при кашљању или кијању или у недостатку марамица
кашљати или кијати у рукав у превоју лакта;
 У најближу посуду за отпад одложити марамицу након употребе;
 Обавити хигијену руку (прање руку сапуном и водом, дезинфекција руку средствима
на бази алкохола) након контакта са респираторним излучевинама и
контаминираним предметима/материјалима.

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja