Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Pravilnik o nagrađivanju učenika

Na osnovu člana 30. Statuta Osnovne škole “Majšanski put” (dalje: Statut)  Školski odbor Osnovne škole “Majšanski put” u Subotici na sednici održanoj dana 8.12.2008. godine doneo je

PRAVILNIK
O NAGRAĐIVANJU UČENIKA  OSNOVNE ŠKOLE “MAJŠANSKI PUT”, SUBOTICA

Opšte odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se vrste pohvala i nagrada učenika škole "Majšanski put" (dalje: Škola), kao i uslovi i način njihovog dodeljivanja.

Član 2

Pohvale i nagrade dodeljuju se učenicima koji se ističu ukupnim uspehom u učenju i vladanju, koji ostvaruju izuzetan uspeh u savlađivanju pojedinih nastavnih predmeta, odnosno nastavnih oblasti, kao i za uspešno učešće u vannastavnim aktivnostima.

Pohvale

Član 3

Pohvale mogu biti:

1. za odličan opšti uspeh i primerno vladanje;

2. za postignut izuzetan uspeh u savlađivanju pojedinih nastavnih predmeta, odnosno nastavnih oblasti;

3. za izuzetan uspeh u pojedinim vannastavnim aktivnostima;

4. osvojeno prvo, drugo ili treće mesto na takmičenjima (opštinskom, okružnom, republičkom, međunarodnom);

5. pohvala "Učenik generacije";

6. pohvala "Sportista generacije";

7. druge pohvale po odluci stručnih organa Škole.

Član 4

Pohvale mogu biti pismene i usmene.

Pohvale se saopštavaju javno pred odeljenjem i organima ustanove.

Član 5

Pohvale na predlog odeljenjskog starešine ili odeljenjskog veća dodeljuje Nastavničko veće Škole.

Član 6

Pohvala "Učenik generacije" dodeljuje se jednom učeniku završnog razreda na kraju nastavne godine koji ostvari najveći broj bodova i odgovara sledećim uslovima:

1. da je nosilac Vukove diplome;

2. da se u toku školovanja ističe u vannastavnim aktivnostima:

- za vreme  školovanja je postigao posebne rezultate  na  takmičenjima i smotrama:

a) na opštinskim takmičenjima je:

- učestvovao  ----------------------------------  1 bod,

- postigao  treće mesto ----------------------  2 boda,

- postigao  drugo mesto----------------------  3 boda,

- postigao  prvo mesto-----------------------   4 boda;

b) na okružnim takmičenjima je: 

- učestvovao  ----------------------------------  1 bod,

- postigao  treće mesto ----------------------  2 boda,

- postigao  drugo mesto----------------------  3 boda,

- postigao  prvo mesto-----------------------   4 boda;

c) na pokrajinskim takmičenjima je:

- učestvovao  ----------------------------------  1 bod,

- postigao  treće mesto ----------------------  2 boda,

- postigao  drugo mesto----------------------  3 boda,

- postigao  prvo mesto-----------------------   4 boda;

d) na republičkim i međunarodnim takmičenjima je :

- učestvovao  ----------------------------------  1 bod,

- postigao  treće mesto ----------------------  2 boda,

- postigao  drugo mesto----------------------  3 boda,

- postigao  prvo mesto-----------------------   4 boda;

Učeniku se sabiraju bodovi, prema gore navedenim, za svako učešće i postignuti uspeh na takmičenjima i smotrama tokom školovanja.                     

3. da se u toku školovanja ističe u pružanju pomoći drugim učenicima, razvijanju tolerantnog odnosa i odnosa poverenja među učenicima.

Pohvalu iz stava 1. ovog člana na predlog Odeljenjskog veća dodeljuje Nastavničko veće  Škole.

Član 7

Pohvala "Sportista generacije" dodeljuje se jednom učeniku završnog razreda koji je u toku školovanja postigao izuzetne rezultate u sportskim aktivnostima i postigao najmanje vrlo dobar opšti uspeh i primerno vladanje.

Za  bodovanje izuzetnih rezultata u sportskim aktivnostima se primenjuju kriterijumi iz člana 6. stava 1. tačke 2. ovog Pravilnika.

Pohvalu iz stava 1. ovog člana na predlog školskog Sportskog društva ili Odeljenjskog veća dodeljuje Nastavničko veće Škole.

Član 8

Pohvale "Učenik generacije" i "Sportista generacije"  javno se saopštavaju pred učenicima i organima Škole i dodeljuje se posebna nagrada ovim učenicima.

Nagrade

Član 9

Nagrade se dodeljuju učenicima kao priznanje za postignut izuzetan uspeh u učenju i vladanju u svim nastavnim i vannastavnim aktivnostima, kao i priznanje za osvojeno mesto na takmičenjima.

Član 10

Nagrade se mogu dodeljivati pojedinom učeniku, grupi učenika ili celom odeljenju.

Član 11

Nagrada se dodeljuje na kraju nastavne godine.

Član 12

Predlog za dodelu nagrade daje odeljenski starešina.

Nagradu dodeljuje Nastavničko veće na osnovu pribavljenog mišljenja Odeljenjskog veća.

Član 13

Nagrade mogu biti:

1. upućivanje učenika na ekskurziju, izlet, zimovanje, letovanje, kamp i drugo;

2. poseta pozorišnim, bioskopskim predstavama, koncertima, sportskim manifestacijama i drugo;

3. knjige, sportska oprema, rekviziti, školski pribor ili drugi prigodni pokloni za učenike.

Član 14

Učenicima pored škole nagrade mogu dodeljivati i sponzori ili donatori.

Nagrade iz stava 1. ovog člana obavezno se uručuju učenicima preko Škole, koja aktivno učestvuje u davanju mišljenja o dodeljivanju nagrade.

Član 15

Pojedinom učeniku mogu se dodeliti istovremeno i pohvala i nagrada.

Član 16

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, na oglasnoj tabli Škole .

PREDSEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

De Negri Ibolja

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja