Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika

Na osnovu člana 41. stav 1. i člana 57. stav 1. tačka 1) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dalje: Zakon) i člana 35. i ćlana 87. Statuta Škole, br. 08-120 školski odbor Osnovne škole "Majšanski put" iz Subotice je na sednici održanoj dana ______ 2010.godine doneo:

PRAVILNIK O MERAMA, NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI UČENIKA ZA VREME BORAVKA U ŠKOLI I SVIH AKTIVNOSTI KOJE ORGANIZUJE ŠKOLA

I Osnovne odredbe

Član 1

Pravilnikom o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika propisuju se mere, način i postupak zaštite i bezbednosti učenika Osnovne škole “Majšanski put” u Subotici (dalje: Škola) za vreme boravka u Školi i za vreme izvođenja svih aktivnosti koje organizuje Škola, način njihovog sprovođenja i odgovornost zaposlenih i učenika za neizvršavanje odredaba ovog pravilnika.

Zaštita i bezbednost učenika obezbeđuju se u skladu sa bližim uslovima, oblicima, merama, načinu, postupku i smernicama za zaštitu i bezbednost učenika, koje propisuje ministar prosvete.

Član 2

Sredstva za sprovođenje mera iz člana 1. ovog pravilnika, na način propisan ovim pravilnikom, obezbeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave, u skladu sa članom 159. stav 2. tačka 7) Zakona.

Član 3

Ovim pravilnikom, obezbeđuje se učenicima pravo na zaštitu i bezbednost:

• u školskoj zgradi i školskom dvorištu;

• na putu između kuće i Škole;

• van školske zgrade i školskog dvorišta - za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada ili drugih nastavnih i vannastavnih aktivnosti koje organizuje Škola.

Član 4

Odeljenski starešina i predmetni nastavnici u obavezi su da u svakodnevnom kontaktu sa učenicima, a naročito na časovima odeljenske zajednice i odeljenskog starešine, učenike upoznaju sa opasnostima sa kojima se mogu suočiti za vreme boravka u Školi i izvođenja drugih aktivnosti koje organizuje Škola, kao i sa načinom ponašanja kojim se te opasnosti mogu izbeći ili otkloniti.

Član 5

Odredbe ovog pravilnika dužni su da poštuju svi zaposleni u Školi, učenici, roditelji, odnosno staratelji učenika (dalje: roditelji) i treća lica kada se nalaze u školskoj zgradi, školskom dvorištu ili na drugom mestu na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili druga aktivnost u organizaciji Škole.

Član 6

Nesprovođenje i nepridržavanje mera, načina i postupka zaštite i bezbednosti od strane zaposlenih, propisanih ovim pravilnikom, smatra se težom povredom radnih obaveza, za koju se vodi disciplinski postupak, u skladu sa Zakonom. Disciplinska odgovornost zaposlenih ne isključuje krivičnu i materijalnu odgovornost.

Svesno nepridržavanje pravila i mera bezbednosti od strane učenika, propisanih ovim pravilnikom, smatra se težom povredom obaveza učenika, za koju se vodi vaspitno-disciplinski postupak, u skladu sa Zakonom.

Član 7

Zaposleni, roditelji i učenici obavezni su da direktoru, pomoćniku direktora, sekretaru Škole, dežurnom nastavniku ili drugom ovlašćenom licu prijave svaku pojavu za koju posumnjaju da bi mogla da ugrozi bezbednost učenika.

Član 8

Posebna obaveza direktora i pomoćnika direktora je da povremeno, bez prethodne najave, a najmanje dva puta mesečno, proverava da li se sprovode mere za ostvarivanje zaštite i bezbednosti učenika.

Nesprovođenje mera bezbednosti i zaštite učenika, propisanih ovim pravilnikom, predstavlja razlog za razrešenje direktora, u skladu sa Zakonom.

Član 9

Škola sarađuje sa državnim organima, organima grada Subotica i drugim subjektima i nadležnim institucijama sa kojima je takva saradnja potrebna u postupku obezbeđivanja i sprovođenja mera utvrđenih ovim pravilnikom.

Član 10

Na materiju koju uređuje ovaj pravilnik shodno se primenjuju odredbe drugih opštih akata Škole - Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu, Pravilnika o zaštiti od požara, Pravila ponašanja u školi i drugih akata, čija je primena od značaja za ostvarivanje zaštite i bezbednosti učenika.

II Zaštita i bezbednost u školskoj zgradi i školskom dvorištu

Član 11

Za vreme trajanja nastave i drugih aktivnosti, stalno su otključana samo glavna ulazna vrata Škole i samo jedna kapija koja vodi u školsko dvorište.

Za otključavanje kapija na školskom dvorištu i ulaznih vrata ovlašćeni su domar i direktor Škole.

Domar otključava kapiju na školskom dvorištu pre početka nastave i glavna ulazna vrata, ulaz za učenike, proverava stanje školskih prostorija i o tome obaveštava direktora ili pomoćnika direktora, a u slučaju potrebe preduzima neophodne mere.

Član 12

Kada se u Školi ne izvodi nastava i druge aktivnosti, sve kapije na školskom dvorištu i sva ulazna vrata na školskoj zgradi su zaključana.

Za otključavanje kapije i ulaza na početku radnog vremena u prvoj smeni i za zaključavanje kapije i ulaza na kraju radnog vremena zadužen je domar, a u njegovom odsustvu - drugo lice, po ovlašćenju direktora ili pomoćnika direktora.

Član 13

Ponašanje učenika pre, za vreme i posle održavanja nastave i drugih aktivnosti u školi, ulaz i izlaz iz škole, dežurstva, odnosi sa drugim učenicima i zaposlenim i druga prava, obaveze i odgovornosti učenika koje se odnose na njihovo ponašanje, uređeni su aktom kojim se propisuju pravila ponašanja u školi.

Obaveze dežurnih nastavnika pre početka nastave, za vreme odmora i nakon završetka nastave, za vreme boravka učenika u školi, uređeni su aktom kojim se propisuju pravila ponašanja u školi.

Obaveze odeljenskih starešina, nastavnika i svih zaposlenih, kao i roditelja za vreme boravka u školi i prijem i kretanje lica koja dolaze u školu, zabrana pušenja, unošenja eksplozivnih materija i drugih opasnih predmeta, uređeni su aktom kojim se propisuju pravila ponašanja u školi.

Zaštita od bolesti i povreda

Član 14

Radi ostvarivanja zaštite i bezbednosti učenika od bolesti i širenja zaraze, Škola:

1) stara se o urednosti i čistoći školskih prostorija i školskog dvorišta, u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima i merama;

2) organizuje obavljanje propisanih periodičnih sistematskih lekarskih pregleda zaposlenih i učenika;

3) postupa po merama nadležnih organa naloženim u skladu sa propisima u oblasti zdravstva;

4) u slučaju promena kod učenika koje se odnose na njegovo zdravstveno stanje obaveštava roditelja, preduzima hitne mere ukoliko su neophodne i sarađuje sa školskim lekarom i nadležnim zdravstvenim institucijama.

Član 15

Radi ostvarivanja zaštite i bezbednosti učenika od povreda, Škola:

1) obezbeđuje nabavku i korišćenje školskog nameštaja, nastavnih i drugih sredstava koji su bezbedni za upotrebu i odgovaraju psihofizičkim svojstvima učenika;

2) primenjuje standarde i normative koji se odnose na školski prostor, broj učenika u odeljenju i druge uslove za obavljanje delatnosti;

3) obezbeđuje stalni nadzor nastavnika ili stručnog saradnika za vreme rada na uređajima ili s predmetima koji mogu izazvati povredu, kao i za vreme izvođenja aktivnosti koje predstavljaju potencijalnu opasnost za nastanak povrede.

Član 16

Obaveza roditelja je da učenika, čije je zdravstveno stanje takvo da može da predstavlja opasnost za druge učenike i zaposlene, odvedu na odgovarajući zdravstveni pregled i ne šalju ga na nastavu i druge aktivnosti koje organizuje Škola, dok ne dobije odgovarajuću potvrdu lekara o zdravstvenoj sposobnosti.

Zaštita od požara, poplave, električne struje, udara groma i drugih opasnih pojava

Član 17

Radi ostvarivanja zaštite od požara, zaposleni i učenici su dužni da sprovode mere propisane Zakonom o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009), drugih propisa koji uređuju ovu materiju, planova zaštite od požara, odluka nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, školskog odbora i drugih organa, kao i opšteg akta Škole kojim se uređuju način, postupak i mere u oblasti protivpožarne zaštite.

Član 18

Radi ostvarivanja zaštite i bezbednosti od poplave i izlivanja fekalija, domar svakodnevno proverava ispravnost vodovodnih i kanalizacionih instalacija i preduzima potrebne mere u slučaju uočenih promena koje mogu ugroziti bezbednost učenika i zaposlenih u Školi.

Svi zaposleni i učenici obavezni su da bez odlaganja obaveste domara, direktora, pomoćnika direktora ili sekretara o uočenim promenama na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama, koje mogu ugroziti bezbednost učenika i zaposlenih u Školi.

Član 19

Radi ostvarivanja zaštite i bezbednosti od električne struje, domar svakodnevno proverava ispravnost električnih instalacija i preduzima potrebne mere u slučaju uočenih promena koje mogu ugroziti bezbednost učenika i zaposlenih u Školi.

Svi zaposleni i učenici obavezni su da bez odlaganja obaveste domara, direktora, pomoćnika direktora ili sekretara o uočenim promenama na električnim instalacijama, koje mogu ugroziti bezbednost.

Član 20

Uređaji, drugi predmeti i materije koji se koriste u nastavnom procesu, za održavanje higijene ili u druge svrhe moraju se držati van domašaja neovlašćenih lica, ako mogu predstavljati opasnost po život i zdravlje učenika.

Član 21

Radi ostvarivanja zaštite i bezbednosti od udara groma, Škola redovno proverava ispravnost gromobranskih instalacija, u skladu sa propisima u toj materiji.

Svi zaposleni i učenici obavezni su da bez odlaganja obaveste domara, direktora, pomoćnika direktora ili sekretara o uočenim promenama na gromobranskim instalacijama, koje mogu dovesti u pitanje njihovo funkcionisanje.

Član 22

Zaštita i bezbednost od drugih opasnih stvari i pojava ostvaruje se shodnom primenom čl. 18. do 22. ovog pravilnika.

III Zaštita i bezbednost na putu između kuće i škole

Član 23

Direktor Škole je obavezan da sarađuje sa organima nadležnim za bezbednost saobraćaja i prati stanje saobraćajne signalizacije na prilazima Školi.

Svaki zaposleni obavezan je da o uočenim nedostacima na saobraćajnoj signalizaciji obavesti direktora, pomoćnika direktora ili sekretara, koji će radi rešavanja problema stupiti u kontakt s nadležnim organima.

Član 24

Škola pred nadležnim organima pokreće inicijative radi poboljšanja bezbednosti u saobraćaju na prilazima Školi (postavljanje "ležećih policajaca", semafora i drugih uređaja, organizovanje dežurstva saobraćajnih policajaca i tako dalje).

Član 25

Zaštita učenika u saobraćaju obezbeđuje se organizovanjem predavanja saobraćajnih stručnjaka, prikazivanjem filmova o saobraćaju, razgovorom na časovima odeljenske zajednice i roditeljskim sastancima.

IV Zaštita i bezbednost van zgrade škole i školskog dvorišta, za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje škola

Član 26

Na ostvarivanje zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka na ekskurziji ili nastavi u prirodi, kao i za vreme izvođenja neke druge aktivnosti van zgrade Škole i školskog dvorišta, primenjuju se osnovne odredbe Pravilnika, a shodno se primenjuju njegove odredbe o ostvarivanju zaštite i bezbednosti učenika u zgradi Škole i školskom dvorištu.

Zaštita i bezbednost učenika za vreme izvođenja ekskurzija i nastave u prirodi

Član 27

Ekskurzija i nastava u prirodi, kao oblici obrazovno-vaspitnog rada, izvode se u skladu sa školskim programom, koji je donet na osnovu odgovarajućeg važećeg nastavnog plana i programa, godišnjim planom rada škole i programom za organizovanje ekskurzije i nastave u prirodi.

Ekskurzija i nastava u prirodi se može izvoditi nakon dobijene saglasnosti saveta roditelja Škole.

Član 28

Prilikom izbora ponuđača za izvođenje ekskurzije i nastave u prirodi, Škola će posebnu pažnju posvetiti njegovoj osposobljenosti za ostvarivanje zaštite i bezbednosti učenika za vreme aktivnosti koja se organizuje.

Ugovor koji se zaključuje za izvođenje ekskurzije i nastave u prirodi mora da sadrži posebne stavke koje se odnose na preduzimanje mera zaštite i bezbednosti učenika.

Osposobljenost ponuđača za ostvarivanje zaštite i bezbednosti učenika odnosi se naročito na:

1) posedovanje odgovarajuće licence za rad;

2) kadrovsku i tehničku opremljenost za organizovanje putovanja učenika;

3) kadrovsku i tehničku opremljenost za ostvarivanje zaštite i bezbednosti učenika u objektu u kojem su smešteni (fizičko i tehničko obezbeđenje objekta, obezbeđena medicinska pomoć i tako dalje);

4) kvalitet ishrane učenika.

Smeštaj učenika na ekskurziji i izvođenje nastavi u prirodi mora se obezbediti samo u objektima koji ispunjavaju uslove za izvođenje ovih oblika obrazovno-vaspitnog rada.

Pre polaska na nastavu u prirodi Škola obavezno organizuje lekarski pregled svih učenika.

Zaštita i bezbednost učenika za vreme izvođenja praktične nastave i prakse

(samo za srednje škole)

Član 29

Ukoliko Škola organizuje obavljanje praktične nastave u preduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji (dalje: preduzeću), ugovorom o vremenu, načinu i uslovima za ostvarivanje ovog vida nastave će potpuno i precizno definisati sva prava, obaveze i odgovornosti obeju ugovornih strana, posebno onih koje se odnose na ostvarivanje zaštite i bezbednosti učenika.

Direktor Škole je odgovoran za praćenje izvršenja ovog ugovora.

Član 30

U cilju ostvarivanja zaštite i bezbednosti učenika za vreme izvođenja praktične nastave i prakse iz člana 28. ovog pravilnika, potrebno je sačiniti plan i raspored rada učenika za celu godinu, po polugodištima, mesecima, nedeljama i danima, za svako odeljenje ili grupu, posebno za svaki oblik praktične nastave, po obrazovnim profilima.

Takođe, neophodno je odrediti predmetne nastavnike koji će pratiti rad učenika, obučiti učenike za primenu mera zaštite na radu i upoznati ih sa njihovim pravima, obavezama i odgovornostima vezano za ostvarivanje praktične nastave.

Akt iz stava 1. ovog člana pravilnika dostavlja se preduzeću na usvajanje najkasnije do_________________________.

Obaveze škole u zaštiti od diskriminacije, zlostavljanja, zanemarivanja, stranačkog organizovanja i delovanja

Član 31

Ostvarivanju ovog vida zaštite i bezbednosti učenika služe poštovanje odredaba pravila ponašanja u Školi i aktivnosti stručnog tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Član 32

U Školi su zabranjene aktivnosti kojima se ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju učenici, zaposleni i druga lica, odnosno grupe lica, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, fizičkih i psihičkih svojstava, smetnji u razvoju i invaliditeta, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja i podsticanje ili nesprečavanje takvih aktivnosti, kao i po drugim osnovima utvrđenim zakonom kojim se propisuje zabrana diskriminacije.

Škola je u obavezi da postupa u skladu sa aktom kojim se utvrđuju bliži kriterijumi za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, učenika ili trećeg lica u ustanovi, a koji zajednički propisuju ministar prosvete i ministar nadležan za poslove ljudskih prava.

Član 33

U Školi je zabranjeno: fizičko, psihičko i socijalno nasilje; zlostavljanje i zanemarivanje učenika; fizičko kažnjavanje i vređanje ličnosti, odnosno seksualna zloupotreba učenika ili zaposlenih.

U Školi je zabranjen svaki oblik nasilja i zlostavljanja od strane učenika, njegovog roditelja i odraslog nad nastavnikom, stručnim saradnikom ili drugim zaposlenim. Zbog povrede ove zabrane, protiv roditelja se pokreće prekršajni, odnosno krivični postupak.

Član 34

U Školi nije dozvoljeno stranačko organizovanje i delovanje i korišćenje prostora škole u te svrhe.

V Završne odredbe

Član 35

Ovaj pravilnik donet je u saradnji sa nadležnim organom jedinice lokalne samouprave.

Izmene i dopune ovog pravilnika vrše se na isti način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Član 36

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje da važi _____________________ (navesti naziv opšteg akta koji prestaje da važi), zaveden pod brojem _______, od ________ 200__. godine.

Član 37

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Škole.

Predsednik školskog odbora

Pravilnik je zaveden pod delovodnim brojem ______, od _________ 200_. godine, objavljen je na oglasnoj tabli Škole dana ____________ 200_. godine, a stupio je na snagu dana ___________, 200_. godine.

Sekretar Škole

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja